Minnesota Digital Library

Slovene National Benefit Society at Eveleth High School, Eveleth, Minnesota