Minnesota Digital Library

"The White Squadron" theater program, Bijou Opera House, Minneapolis, Minnesota